Grenspark Groot-Saeftinghe

In de Vlaams-Nederlandse lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium kwamen de Vlaamse en Nederlandse regeringen eerder overeen dat de verdieping van de Westerschelde en de natuurcompensatie in de Hedwige- en Prosperpolders en omgeving gepaard dienden te gaan met een verdere optimalisering van het grensoverschrijdend natuurbeheer. Zo ontstaat een enorm aaneengesloten estuarien natuurgebied, een volwaardig grensoverschrijdend natuurpark.

Dit gebeurt nu via de biodiversiteitsmaatregelen in het Europees Interreg-project ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’. In het project staan drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. In 2016, 2017, 2018  en 2019 werden op dit vlak realisaties zichtbaar op het terrein. Zo zijn er circa 2ha poelen voor de rugstreeppad gegraven, werd er een broedeiland afgedekt met schelpen, zijn er heel wat vleermuishotels geplaatst en is er een vossenraster geplaatst rond het weidevogelgebied van Putten West. Ook in de buitenschil van het Grenspark is er heel wat activiteit waar te nemen. Bij Paal (NL) is het oude geulenpatroon hersteld zodat er een binnendijkse rust- en drinkplaats is ontstaan voor vogels. Bij Kieldrecht wordt de bodem van de Grote Geule (kreek) gesaneerd. Ook met landbouwers worden mooie resultaten geboekt. Zo worden er al heel wat kiekendiefvriendelijke teelten verbouwd in de grensregio. Waar mogelijk trachten we ook samen te werken i.k.v. beheer of door de aanleg en herstel van kleine landschapselementen. Samen met landbouwers helpen we de bruine kiekendief dus aan een groter leefgebied, maar onderzoeken we tegelijk ook wat de voedingswaarde is van de gewassen voor bvb de veeteelt. Een ecologisch-economische win-win dus.

Naast de investeringen in biodiversiteit wordt er door de partners in het project ook gewerkt aan een verhaal op lange termijn, een zogenaamde ‘samenwerkingsentiteit’ die het grenspark in de toekomst moet gaan beheren. Samen met burgers, boeren, buitenlui, bedrijven en bestuurders zijn we hiervoor aan de slag. Deze 'streekholders' vormen immers het menselijk kapitaal van het gebied. Zo willen we komen tot een grenspark dat niet alleen uniek is op vlak van natuur, maar dat ook mee gedragen wordt door de omgeving en nieuwe kansen biedt voor ecologisch-economische gebiedsontwikkeling. Zo gingen we samen met de streekholders op zoek naar het DNA van het grenspark. Dit o.a. door de opmaak van een wensenkaart, het ontwikkelen van identity boards en het aflijnen van een helder marketing landscape. Uit de informatie van al deze onderdelen werd in 2019 uiteindelijk het grensparkconcept  definitief vastgesteld: een heldere leidraad voor verdere ontwikkeling van het grenspark in de toekomst. In het laatste projectjaar verfijnen we 'de horizontale aanpak' verder tot een coöperatief samenwerkingsmodel voor het Grenspark. Kortom: we werken op het terrein aan een grenspark dat niet enkel de gestelde top-down doelen behaalt, maar in eerste instantie ook op maat is van en verankerd is in de omgeving.

Hedwige- en Prosperpolders

Verwante projecten

ECOSYSTEM

ECOSYSTEM

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • biodiversiteit, ecosysteem beheer, waterbeheer
Meer lezen
VALYS

VALYS

  • INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
  • burgerinitiatief, ecosysteem beheer, lokale overheden, toerisme
Meer lezen
Triple F: Food From Food

Triple F: Food From Food

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • agro-food, biomassa, circulaire economie
Meer lezen
Meer Natuur voor Pittig Fruit

Meer Natuur voor Pittig Fruit

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • agro-food, biodiversiteit, ecosysteem beheer
Meer lezen

Financiële info

Projectleider

EGTS Linieland van Waas en Hulst

Partners

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Natuurpunt Antwerpen Noord vzw, Provincie Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid, Waterwegen en Zeekanaal NV

Periode

01-04-2016 tot 31-03-2020

Thema

biodiversiteit, biomassa, burgerinitiatief

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Contact

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen