SalFarVerzilting is in onze regio traditioneel een probleem dat typisch is voor poldergebieden, land gewonnen op de zee. In de polders heeft het ondiepe (freatische) grondwater een hoog zoutgehalte. Boven dit zout grondwater bevindt zich een zoetwaterbel. Ze is essentieel voor de voedselproductie aan de kust en wordt aangevuld door neerslag. Aangezien zoet water lichter is dan zout water vermengen beide soorten zich niet. Als deze grenslijn tussen zout en zoet water opschuift naar het maaiveld (en dus de zoetwaterbel dunner wordt) dan is er sprake van verzilting. Eén van de mogelijke strategieën om hier als landbouwer mee om te gaan is om met (al dan niet tijdelijke) verzilting verder te werken door bijvoorbeeld te kiezen voor zouttolerante gewassen.

Het project SalFar, wat staat voor ‘Saline Farming’, focust op deze strategie en onderzoekt verschillende soorten zilte teelten in het Noordzeegebied. Op internationale basis worden kennis en resultaten gedeeld en in elk partnerland worden ‘living labs’ opgericht: proefvelden waar met zilte teelt geëxperimenteerd wordt. Het project zoekt daarbij naar variëteiten van traditionele landbouwgewassen die zouttoleranter zijn, maar die ook in niet-zilte omstandigheden een aanvaardbare productiviteit hebben. Daarnaast wordt een internationaal netwerk opgezet van landbouwbedrijven, marktverkenning en distributie en komt er een netwerk van restaurants, (super)markten met speciale aandacht voor zilte teelten. Via bezoekerscentra, toeristische informatie en educatieve trajecten, zal het proces en de productie worden uitgelegd en zal men kunnen proeven van de resultaten van zilte teelt.

Salinisatie proces

Verwante projecten

Co-Creatie binnen het Competentiecentrum Machinebouw en Mechatronica W-VL

  • EFRO-Vlaanderen
  • innovatie, maakindustrie, materialen
Lees meer

ISE

  • INTERREG 2 Zeeën
  • innovatie, internationalisering, kmo ondersteuning, ondernemerschap
Lees meer

TERTS: Transitie in Energie via een Regierol t.o.v de Tertiaire Sector

  • INTERREG Vlaanderen-Nederland
  • energie, innovatie, koolstof arme economie, lokale overheden
Lees meer

QCAP

  • INTERREG Noordwest-Europa
  • agro-food, innovatie
Lees meer

Financiële info

Projectleider

Provincie Groningen (Nederland)

Vlaamse partners

EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Periode

12-06-2017 tot 30-06-2022

Thema

agro-food, innovatie

Prioriteit

Behoud en bescherming van het milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen